خدمات بیمه پیمانکاری

خدمات بیمه ای در شرکتهای گوناگون به نوع فعالیت و قراداد هایشان متفاوت است که می توان به خدمات بیمه پرسنل و خدمات بیمه پیمانکاری تقسیم کرد.

خدمات بیمه پرسنل

که در ابتدا تشکیل پرونده بیمه و دریافت کد کارگاهی می باشد و تهیه لیست حقوق پرسنل و ارسال لیست بیمه جز خدمات بیمه ای است.

خدمات بیمه پیمانکاری

عمده خدمات بیمه ای مربوط به بیمه پیمانکاری می باشد که شامل موارد زیر می باشد:

۱. تشکیل پرونده بیمه
۲. دریافت کد کارگاهی
۳. دریافت ردیف پیمان مربوط به هر قرارداد
۴. ارسال لیست بیمه هر پیمان
۵. شرکت در هیئت های بدوی و تجدید نظر
۶. کاهش مبلغ حق بیمه
۷. گرفتن مفاصا حساب بیمه می باشد.

موسسه حسابداری آسپیان فرزین خدمات بیمه پیمانکاری و خدمات بیمه پرسنل را در قالب قرارداد پشتیبانی و پروژه ای انجام می دهد.که قراداد پشتیبانی کلیه مواردی که در بالا ذکر شده است را در بر میگیرد و در قراداد پروژه ای برخی از خدمات بیمه ای را شامل می شود و امور اداری مربوط به بیمه پیمانکاری را شامل نمیشود به همین منظور بسیاری از شرکتها قراداد پشتیبانی را انتخاب می کنند.همچنین لازم به ذکر است شرکت هایی که قرارداد پشتیبانی مالیاتی و حسابداری دارند خدمات بیمه پرسنل را بصورت رایگان دریافت خواهند کرد.