تاریخچه

موسسه در سال ۱۳۹۲ با هدف ارائه خدمات مالی و مالیاتی مطلوب و با جدیدترین راهکارهای مشاوره مالی و مالیاتی با کادر مجرب و متعهد در اداره ثبت شرکتها تهران به ثبت رسیده است(شماره ثبت ۳۲۹۵۱)

از جمله فعالیتهای موسسه به شرح ذیل می باشد:

-کلیه خدمات مالی و مالیاتی
-مشاوره مالی و مالی و تنظیم لایحه دفاعیه و حل اختلاف
-اظهارنامه ارزش افزوده و عملکرد
-تحریر دفاتر قانونی
-جمع آوری اسناد و مدارک لازمه جهت ارائه به اداره دارایی
-تهیه گزارشات خرید و فروش فصلی هر سه ماه یک بار با ماده۱۶۹قانون مالیاتی مستقیم
-استقرار سیستم مالی مطابق با مشاغل